fbpx
Strona główna > Regulamin i polityka prywatności

POLAK W HOLANDII jest znakiem towarowym firmy Orlo-Develop | KVK: 78690099 | BTW: NL003370555B82

OGÓLNY REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ogólny regulamin

Ostatnia aktualizacja: (21.05.2020)

Przed rozpoczęciem korzystania z witryny http://www.polakwholandii.nl obsługiwanej przez firmę Orlo-Develop należy uważnie przeczytać niniejsze Warunki.

Twój dostęp do Usługi i korzystanie z niej zależy od akceptacji i przestrzegania niniejszych Warunków. Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Usługi lub z niej korzystają.

Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią warunków, nie korzystaj z naszych usług.

 
 
 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 5. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
 6. Tryb postępowania reklamacyjnego
 7. Własność intelektualna
 8. Własność treści
 9. Ogólne zasady dotyczące społeczności
 10. Dodatkowe zasady obowiązujące w serwisie randkowym
 11. Dodatkowe zasady obowiązujące w serwisie ogłoszeń drobnych
 12. Dodatkowe zasady obowiązujące w serwisie zatrudnień
 13. Dodatkowe zasady obowiązujące w serwisie dla firm i usług
 14. Postanowienia końcowe
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Strona www.polakwholandii.nl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.polakwholandii.nl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.polakwholandii.nl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony www.polakwholandii.nl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
   1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
   2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
   3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. DEFINICJE
  1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie www.polakwholandii.nl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
  2. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
  3. USŁUGODAWCA – Kacper Orłowski wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą Orlo-Develop, adres siedziby: millinxstraat, adres do doręczeń: millinxstraat, REGON: Zuid-Holland, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: [email protected], tel. 0645049673.
  4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
  5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
  6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.
 3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
   1. korzystanie z Formularza Kontaktowego,
   2. korzystanie z Newslettera,
   3. korzystanie z usług serwisu randkowego,
   4. korzystanie z usług social media,
   5. korzystanie z usług dla firm,
   6. korzystanie z usług zatrudnienia,
   7. korzystanie z usług drobnych ogłoszeń.
  2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
  2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
   1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
   2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
  3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
   1. komputer z dostępem do Internetu,
   2. dostęp do poczty elektronicznej,
   3. przeglądarka internetowa,
   4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
   1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).
   2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
   3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
   4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
   5. Wypowiedzenie – usunięcie konta. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny, usunąć swoje Konto z Serwisu według wskazówek wskazanych w Pomocy. Wraz z usunięciem Konta usunięty zostanie z Serwisu Profil Użytkownika z wszystkimi danymi (w tym jego Nick, zdjęcia główne i galeryjne) na stałe i bezpowrotnie. Trwale zostaną usunięte też wszystkie wiadomości odebrane i wysłane z Konta Użytkownika, ale Użytkownik musi mieć świadomość, że historia Jego rozmów wciąż może być zachowana w historii Kont Jego rozmówców. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie danych osobowych podawanych w formularzu rejestracyjnym Konta (w celu świadczenia usługi), powoduje iż dalsze świadczenie usługi jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym równoważne z usunięciem Konta tego Użytkownika.
  2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
   1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
   2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
   3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
   4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
 7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
  1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.polakwholandii.nl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością www.polakwholandii.nl Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.polakwholandii.nl, bez zgody Usługodawcy.
  2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.polakwholandii.nl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 8. WŁASNOŚĆ TREŚCI

  Czy po przesłaniu Treści na Polak w Holandii nadal jestem jej właścicielem?
  Tak (pod warunkiem, że jesteś prawowitym właścicielem).

  Pamiętaj jednak, że publikując, przesyłając lub wysyłając Treści na Polak w Holandii, oświadczasz i gwarantujesz, że:

  1. jesteś wyłącznym autorem lub właścicielem tej Treści i we wszystkich przypadkach zgadzasz się, że zrzekasz się wszelkich praw moralnych związanych z tą Treścią (w tym między innymi prawami do zidentyfikowania jako autor);

  2. otrzymałeś licencję, która pozwala Ci korzystać, publikować lub przesyłać Treści; lub

  3. uzyskałeś odpowiednią zgodę lub upoważnienie do używania, publikowania lub przesyłania takich treści.

  Pamiętaj, że publikując, przesyłając lub wysyłając Treść na Polak w Holandii, oświadczasz i gwarantujesz, że masz do tego prawo, i automatycznie udzielasz nam niewyłącznej, bezpłatnej, wieczystej, światowej licencji na korzystanie z takich Treści w dowolny sposób (w tym między innymi edytowanie, kopiowanie, modyfikowanie, adaptowanie, tłumaczenie, formatowanie, tworzenie dzieł pochodnych, włączanie do innych utworów, reklamowanie, dystrybucja i inne udostępnianie ogółowi społeczeństwa takich Treści, w całości lub w części oraz w dowolnym formacie lub medium obecnie znanych lub opracowywanych w przyszłości).

  Możemy scedować i / lub sublicencję na powyższą licencję naszym podmiotom stowarzyszonym i następcom bez dalszej zgody użytkownika.

  Mamy prawo ujawnić Twoją tożsamość jakiejkolwiek stronie trzeciej, która twierdzi, że wszelkie Treści opublikowane lub przesłane przez Ciebie do naszej aplikacji lub witryny stanowią naruszenie ich praw własności intelektualnej lub ich prawa do prywatności lub jakiegokolwiek innego prawa.

 9. OGÓLNE ZASADY DOTYCZCE SPOŁECZNOŚCI

  Korzystając z Usługi, użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie:

  1. wykorzystywać Usług do celów niezgodnych z prawem bądź zapisami niniejszego regulaminu.
  2. wykorzystywać Usług w sposób niegodziwy lub szkodliwy.
  3. wykorzystywać Usług w celu narażenia witryny Polak W holandii na szkodę.
  4. naruszać naszych wytycznych dla społecznoiści, aktualizowanych od czasu do czasu.
  5. spamować, domagać się pieniędzy lub dokonywać oszustw finansowych na niekorzyść innych użytkowników.
  6. podszywać się pod inne osoby lub podmioty ani zamieszczać zdjęć innych osób bez ich zgody.
  7. napastować, prześladować, zastraszać, atakować, nękać, znęcać się lub znieważać innych osób.
  8. zamieszczać jakichkolwiek Treści, które mogą łamać lub naruszać czyjekolwiek prawa, w tym prawo do wizerunku, prywatności, prawa autorskie, prawo o ochronie znaków towarowych lub inne prawo umowne bądź dotyczące własności intelektualnej.
  9. zamieszczać Treści będących mową nienawiści, zastraszających, epatujących erotyką lub pornograficznych, nawołujących do przemocy, zawierających nagość, drastycznych bądź ukazujących nieuzasadnioną przemoc.
  10. zamieszczać Treści promujących rasizm, fanatyzm, nienawiść, wszelkiego rodzaju przemoc psychiczną wymierzoną przeciwko jakiejkolwiek grupie lub osobie.
  11. domagać się ujawnienia haseł dostępowych, niezależnie od celu, a w celach komercyjnych bądź niezgodnych z prawem także informacji umożliwiających identyfikację, oraz udostępniać cudzych danych osobowych bez pozwolenia.
  12. korzystać z konta innego użytkownika, udostępniać konto innemu użytkownikowi lub zakładać więcej niż jedno konto.
  13. tworzyć nowych kont w sytuacji, kiedy inne Twoje konta zostały zlikwidowane – o ile nie masz na to naszego pozwolenia.

  Polak w Holandii zastrzega sobie prawo do sprawdzenia i/lub zlikwidowania Twojego konta, bez zwrotu środków wydanych na zakupy, w przypadku naruszenia niniejszej Umowy, korzystania z Usług w niewłaściwy sposób lub zachowania, które w ocenie witryny Polak w Holandii jest nieodpowiednie lub sprzeczne z prawem, włączając w to wypowiedzi i działania, które miały miejsce, zarówno podczas korzystania z Usług, jak i poza nimi.

 10. DODATKOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W SERWISIE RANDKOWYM
  1. Kwalifikacje prawne do korzystania

   Musisz mieć co najmniej 18 lat, aby móc założyć profil na serwisie randkowym Polak w Holandii i korzystać z Usług. Tworząc konto i korzystając z Usług, oświadczasz i zapewniasz, że:

   1. możesz zawierać wiążące umowy z Polak w Holandii,
   2. żadne prawo obowiązujące na terenie Europy ani w miejscu, w którym przebywasz, nie zabrania Ci korzystać z Usług–to znaczy, że Twoje nazwisko nie figuruje na liście „Specially Designated Nationals” Departamentu Skarbu ani że nie dotyczą Cię żadne podobne ograniczenia,
   3. będziesz stosować się do zapisów niniejszej Umowy, jak również wszelkich obowiązujących aktów prawnych, regulacji i przepisów miejscowych, krajowych oraz międzynarodowych, a także
   4. że nigdy nie byłaś(-eś) skazana(y) za lub uznana(y) za sprawcę poważnego przestępstwa, przestępstwa na tle seksualnym lub z użyciem przemocy, oraz że nie musisz rejestrować się w żadnym lokalnym ani krajowym wykazie przestępców seksualnych. 
  2. Uczestnictwo w Serwisie

   1. Serwis randkowy Polak w Holandii został stworzony w celu umożliwienia Użytkownikom zawierania znajomości, utrzymywania kontaktów towarzyskich, za pomocą rozwiązań technologicznych, spełniających najwyższe wymagania i potrzeby. Użytkownicy Serwisu mają możliwość zawarcia nowych znajomości, utrzymywania kontaktów towarzyskich, przyjacielskich, bliskich, porozumiewania się za pomocą funkcjonalności Serwisu zróżnicowanymi w zależności od wyboru Pakietu Darmowego lub Pakietu Premium czy określonych Dodatkowych usług płatnych. Serwis randkowy Polak w Holandii nie gwarantuje sukcesu w nawiązaniu znajomości. Użytkownik samodzielnie ponosi odpowiedzialność za nawiązanie lub nienawiązanie przez Użytkownika w okresie trwania umowy relacji z innym Użytkownikiem, Użytkownikami.

 11. DODATKOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W SERWISIE OGŁOSZEŃ DROBNYCH
 12. DODATKOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W SERWISIE ZATRUDNIEŃ
  1. Polak w Holandii jest bezpłatną witryną dla osób poszukujących pracy. Ta witryna może udostępniać pewne oferty pracy, które reklamują oferty pracy i inne treści związane z pracą, w tym linki do zewnętrznych stron internetowych , za pośrednictwem wyników wyszukiwania Polak w Holandii lub w inny sposób za pośrednictwem strony internetowej. Oferty pracy są przygotowywane i oferowane przez podmioty zewnętrzne niezależne od witryny Polak w Holandii. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i rozumie, że witryna Polak w Holandii nie ma kontroli nad treścią ogłoszeń o pracę, linków do lub z ogłoszeń o pracy ani jakichkolwiek warunków, które strony trzecie stosują, gdy Osoba poszukująca pracy złożyła wniosek lub opuściła Witrynę. Na przykład niektóre z tych zewnętrznych stron starają się, aby osoby poszukujące pracy płaciły stawkę za ubieganie się o określony wakat, chociaż Polak w Holandii stara się nie publikować takich ofert pracy na stronie internetowej. Jeśli opuścisz witrynę Polak w Holandii i wybierzesz dostęp do strony internetowej strony trzeciej, akceptujesz warunki nałożone przez tę stronę trzecią. Z wyjątkiem niektórych sponsorowanych, rekomendowanych lub płatnych miejsc docelowych, wolne miejsca pracy w witrynie lub z nią powiązane są indeksowane lub publikowane w sposób zautomatyzowany. Witryna Polak w Holandii nie ma obowiązku sprawdzania wszystkich ogłoszeń o pracę ani dołączania ogłoszenia o pracę do wyników wyszukiwania lub innych ofert i może z dowolnego powodu wykluczyć lub usunąć ogłoszenie o pracę ze strony internetowej. Możemy poprawić lub uzupełnić ofertę pracy lub inne informacje przesłane przez pracodawcę lub innego użytkownika, niepotwierdzone, w tym tożsamość takiego pracodawcy lub innego użytkownika. Polak w Holandii nie ponosi odpowiedzialności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, poprawność, kompletność, legalność, rzetelność lub dostępność oferty pracy, stron firmowych, pytań sprawdzających i odpowiedzi oraz ocen. Ponadto Polak w Holandii może oferować opcje wyszukiwania, aby zawęzić wyniki wyszukiwania ofert pracy według kategorii zatrudnienia (takich jak praca w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin). Takie kategorie są określane przez wityrynę Polak w Holandii niezależnie i całkowicie i nie mogą być bezpośrednim ani faktycznym odzwierciedleniem treści ofert pracy. Rzeczywiście może zmienić układ wolnych miejsc pracy, aby lepiej czytać je na telefonie komórkowym. Chociaż w niektórych przypadkach Polak w Holandii może być wynagradzany przez pracodawców publikujących ogłoszenia o pracę, pozostawiając witrynę Polak w Holandii bezpłatną dla osób poszukujących pracy.
 13. DODATKOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W SERWICIE DLA FIRM I USŁUG
 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
  2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy wszystkich stron internetowych, aplikacji, usług i narzędzi witryny www.polakwholandii.nl (zwanych łącznie „Usługami”), które odnoszą się do niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności, niezależnie od sposobu uzyskiwania do niego dostępu lub korzystania z niego, w tym za pomocą urządzeń mobilnych.

 

1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: www.PolakwHolandii.nl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Kacper Orłowski, Millinxstraat, 3081PM, Rotterdam, Holandia
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: [email protected]
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Prowadzenie newslettera
  • Prowadzenie systemu komentarzy
  • Prowadzenie forum internetowego
  • Prowadzenie rozmów typu chat online
  • Prowadzenie systemu ogłoszeń drobnych
  • Prowadzenie serwisu randkowego
  • Prowadzenia systemu zatrudnień
  • Prowadzenia systemu usług dla Firm 
  • Prezentacja profil użytkownika innym użytkownikom
  • Wyświetlanie ogłoszeń użytkowników
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Realizacja zamówionych usług
  • Prezentacja oferty lub informacji
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
 3. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 4. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 5. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 6. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: Antagonist.nl

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • kurierzy
  • operatorzy pocztowi
  • operatorzy płatności
  • organy publiczne
  • operatorzy systemu komentarzy
  • operatorzy rozwiązania typu chat online
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
  • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  Urządzenia mobilne:

Cookie Policy for Polak w Holandii

This is the Cookie Policy for Polak w Holandii, accessible from www.polakwholandii.nl

What Are Cookies

As is common practice with almost all professional websites this site uses cookies, which are tiny files that are downloaded to your computer, to improve your experience. This page describes what information they gather, how we use it and why we sometimes need to store these cookies. We will also share how you can prevent these cookies from being stored however this may downgrade or ‚break’ certain elements of the sites functionality.

For more general information on cookies, please read „What Are Cookies”.

How We Use Cookies

We use cookies for a variety of reasons detailed below. Unfortunately in most cases there are no industry standard options for disabling cookies without completely disabling the functionality and features they add to this site. It is recommended that you leave on all cookies if you are not sure whether you need them or not in case they are used to provide a service that you use.

Disabling Cookies

You can prevent the setting of cookies by adjusting the settings on your browser (see your browser Help for how to do this). Be aware that disabling cookies will affect the functionality of this and many other websites that you visit. Disabling cookies will usually result in also disabling certain functionality and features of the this site. Therefore it is recommended that you do not disable cookies.

The Cookies We Set

 • Account related cookies

  If you create an account with us then we will use cookies for the management of the signup process and general administration. These cookies will usually be deleted when you log out however in some cases they may remain afterwards to remember your site preferences when logged out.

 • Login related cookies

  We use cookies when you are logged in so that we can remember this fact. This prevents you from having to log in every single time you visit a new page. These cookies are typically removed or cleared when you log out to ensure that you can only access restricted features and areas when logged in.

 • Email newsletters related cookies

  This site offers newsletter or email subscription services and cookies may be used to remember if you are already registered and whether to show certain notifications which might only be valid to subscribed/unsubscribed users.

 • Orders processing related cookies

  This site offers e-commerce or payment facilities and some cookies are essential to ensure that your order is remembered between pages so that we can process it properly.

 • Forms related cookies

  When you submit data to through a form such as those found on contact pages or comment forms cookies may be set to remember your user details for future correspondence.

 • Site preferences cookies

  In order to provide you with a great experience on this site we provide the functionality to set your preferences for how this site runs when you use it. In order to remember your preferences we need to set cookies so that this information can be called whenever you interact with a page is affected by your preferences.

Third Party Cookies

In some special cases we also use cookies provided by trusted third parties. The following section details which third party cookies you might encounter through this site.

 • This site uses Google Analytics which is one of the most widespread and trusted analytics solution on the web for helping us to understand how you use the site and ways that we can improve your experience. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.

  For more information on Google Analytics cookies, see the official Google Analytics page.

 • Third party analytics are used to track and measure usage of this site so that we can continue to produce engaging content. These cookies may track things such as how long you spend on the site or pages you visit which helps us to understand how we can improve the site for you.

 • From time to time we test new features and make subtle changes to the way that the site is delivered. When we are still testing new features these cookies may be used to ensure that you receive a consistent experience whilst on the site whilst ensuring we understand which optimisations our users appreciate the most.

 • The Google AdSense service we use to serve advertising uses a DoubleClick cookie to serve more relevant ads across the web and limit the number of times that a given ad is shown to you.

  For more information on Google AdSense see the official Google AdSense privacy FAQ.

 • We also use social media buttons and/or plugins on this site that allow you to connect with your social network in various ways. For these to work the following social media sites including; Facebook, will set cookies through our site which may be used to enhance your profile on their site or contribute to the data they hold for various purposes outlined in their respective privacy policies.

However if you are still looking for more information then you can contact us through one of our preferred contact methods:

Toggle Content

REGULAMIN USŁUGI RANDKOWANIA

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 5. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
 6. Tryb postępowania reklamacyjnego
 7. Własność intelektualna
 8. Postanowienia końcowe
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Strona www.polakwholandii.nl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.polakwholandii.nl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.polakwholandii.nl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony www.polakwholandii.nl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
   1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
   2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
   3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. DEFINICJE
  1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie www.polakwholandii.nl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
  2. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
  3. USŁUGODAWCA – Kacper Orłowski wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą Polak w Holandii, adres siedziby: millinxstraat, adres do doręczeń: millinxstraat, NIP: 123, REGON: Zuid-Holland, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: [email protected], tel. 12346579.
  4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
  5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
  6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.
 3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
   1. korzystanie z Formularza Kontaktowego,
   2. korzystanie z Newslettera,
  2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
  2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
   1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
   2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
  3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
   1. komputer z dostępem do Internetu,
   2. dostęp do poczty elektronicznej,
   3. przeglądarka internetowa,
   4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
   1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).
   2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
   3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
   4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
  2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
   1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
   2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
   3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
   4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
 7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
  1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.polakwholandii.nl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością www.polakwholandii.nl Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.polakwholandii.nl, bez zgody Usługodawcy.
  2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.polakwholandii.nl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
  2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

Jakie są ryzyka korzystania z serwisu randkowego


Bezpieczeństwo osobiste podczas spotkania z osobą, którą spotkałeś online.
Prześladowanie i nękanie.
Oszustwa, gdy ludzie odwołują się do twojej lepszej natury, aby pomóc im wyjść z „niefortunnej sytuacji”, wysyłając pieniądze.
Ludzie udający kogoś, kim nie są.
Spam, sprzedaż lub oszustwo, zwłaszcza oszustwo romantyczne.
Szantaż kamery internetowej, w którym oszuści rejestrują rzeczy, które możesz zrobić przed kamerą internetową, a następnie wykorzystują nagranie do wyłudzania pieniędzy.
Wiadomości phishingowe podające się za pochodzące z internetowych witryn randkowych i zachęcające do ujawnienia danych osobowych.
Oszustwa polegające na korzystaniu ze stron internetowych udających autentyczne witryny randkowe.
Potencjalna kradzież pieniędzy, jeśli nie użyjesz bezpiecznego łącza podczas dokonywania płatności.
Korzystanie z niektórych nieuczciwych witryn randkowych, które:
Skonfiguruj „pseudo” lub fałszywe profile, w których osoba, o której myślisz, że spotkałeś, jest faktycznie zatrudniona w witrynie, abyś mógł się trzymać … i płacić pieniądze
Przestań wysyłać Ci kontakty i wiadomości, gdy tylko zapłacisz opłatę za ich otrzymanie

Postępuj zgodnie z tą radą, aby bezpiecznie przebywać w Internecie
Powinieneś sprawdzić, czy strona randkowa, z której korzystasz, jest członkiem Online Dating Association (ODA). Członkostwo oznacza, że ​​witryna musi przestrzegać branżowego kodeksu postępowania, który obejmuje uczciwą komunikację z użytkownikami, ochronę ich prywatności i zapewnienie mechanizmu zgłaszania nadużyć. Umieszczenie logo ODA na stronie oznacza członkostwo.

Tworzenie profilu randkowego online: chroń swoją tożsamość i dane osobowe

Bądź anonimowy

– Wybierz nazwę użytkownika, która nie informuje wszystkich, kim jesteś. Nie umieszczaj swojego nazwiska ani żadnych innych danych identyfikujących, takich jak miejsce pracy, ani w swoim profilu, ani podczas pierwszego kontaktu.
– Pamiętaj, że jawnie seksualne, prowokujące lub kontrowersyjne nazwy użytkowników mogą przyciągać niewłaściwy rodzaj uwagi.
– Zachowaj prywatność danych kontaktowych. Zachowaj kontrolę, jeśli chodzi o to, jak i kiedy udostępniasz informacje. Nie umieszczaj danych kontaktowych, takich jak adres e-mail, adres domowy lub numer telefonu w swoim profilu lub początkowej komunikacji. Działaj powoli i udostępniaj więcej informacji, gdy czujesz się swobodnie. Nie ma możliwości odzyskania informacji po ich przekazaniu.
– Przestań komunikować się z kimkolwiek, kto próbuje wywierać na ciebie presję, abyś podał twoje dane osobowe lub finansowe lub który wydaje się, że próbuje cię oszukać. Jeśli tak się stanie, skontaktuj się natychmiast z usługodawcą, aby nie tylko chronić siebie, ale i innych użytkowników.

Hasło i bezpieczeństwo

– Zachowaj ostrożność podczas uzyskiwania dostępu do konta z komputera publicznego lub współdzielonego, aby inni nie mogli przeglądać ani rejestrować Twojego hasła ani danych osobowych.
– Uważaj na otwieranie załączników wiadomości e-mail od osoby, którą dopiero co poznałeś
– Upewnij się, że aktualizujesz oprogramowanie zabezpieczające Internet.

Łączenie się z nowymi ludźmi online

Poznawaj ludzi, nie spiesz się i ufaj instynktowi. Działaj ostrożnie i dowiedz się więcej o kimś przed skontaktowaniem się z nim poza witryną randkową. Serwisy randkowe prowadzą pocztę i czat, dzięki czemu możesz poznać ludzi w bezpieczniejszy i [monitorowany / kontrolowany] sposób. Robią to, aby cię chronić, a nie zarabiać pieniądze. Skorzystaj z ich platformy i zapewnianych przez nią dodatkowych zabezpieczeń. Jeśli i kiedy zdecydujesz się udostępnić adres e-mail, pomyśl o utworzeniu osobnego i anonimowego adresu e-mail.

Nie spiesz się

– Czasami, gdy jesteś podekscytowany kimś, twoje instynkty mogą być zdezorientowane przez silne uczucia. Uważaj i nie spiesz się, kiedy mówisz o sobie. Nie musisz opowiadać historii swojego życia przy pierwszym czacie – i nie powinieneś. Będzie dużo czasu na podzielenie się takimi szczegółami, jeśli rozwinie się twoja relacja.

Bądź odpowiedzialny i zrób własne badania

– Istnieje możliwość, że dostawca usług randkowych online może sprawdzić pochodzenie użytkowników i zweryfikować dostarczone przez nich informacje. Nie mogą sprawdzać rejestru karnego każdego użytkownika. I osoba może stać się problemem bez zapisu. Dlatego nie miej fałszywego poczucia bezpieczeństwa, ponieważ jesteś na stronie randkowej; przeprowadź własne badania, aby dowiedzieć się więcej o kimś i podejmować świadome decyzje, zanim zdecydujesz się na spotkanie. Sprawdź, czy osoba, którą jesteś zainteresowany, znajduje się w innych serwisach społecznościowych, takich jak Facebook, przeprowadź wyszukiwanie w Internecie, aby sprawdzić, czy istnieją inne wpisy tej osoby w Internecie, a jeśli to możliwe, użyj wyszukiwania grafiki Google, aby sprawdzić zdjęcia profilowe.

Prośby o pieniądze to Twoje czerwone światło

– Dlaczego ktoś miałby pożyczać pieniądze od kogoś, kogo nigdy nie spotkał lub po prostu spotkał? Nie ma powodu, aby ktokolwiek prosił cię o pieniądze lub informacje finansowe, bez względu na to, jaką historię smutną lub szlochającą podają. Zawsze zachowuj prywatność informacji o swoim banku i koncie. Natychmiast przerwij kontakt i zgłoś sprawę na stronie randkowej.

Zgłoś nieakceptowalne lub podejrzane zachowanie

– Nikt nie powinien znosić obraźliwych i groźnych zachowań w Internecie bardziej niż powinien lub nie powinien rozmawiać z kimś w barze lub kawiarni. Zaufaj swojemu instynktowi i natychmiast przestań komunikować się z każdym, kto sprawia, że ​​czujesz się niekomfortowo lub boisz się. Nigdy nie krępuj się zgłaszać problem do serwisu randkowego. Pomagasz im i wyświadczasz przysługę innym użytkownikom.

 

Graj bezpiecznie, gdy spotkasz się twarzą w twarz

Bądź mądry i bądź bezpieczny. Umawianie się z kimś nowym to ekscytujący krok w związku, ale bądź ostrożny. Nawet jeśli czujesz, że zbliżyłeś się do kogoś za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu, powinieneś pamiętać, że ta osoba jest dla ciebie w dużej mierze obca. Dlatego ważne jest, aby spotykać się z kimś osobiście, niezależnie od tego, czy jest to Twoja pierwsza, czy piąta randka, abyś zachował środki ostrożności i wziął pod uwagę te zalecenia.

1. Zaplanuj to. Powiedz to. Zrób to.

    To twoja randka. Przed spotkaniem uzgodnij, czego oboje chcesz. Nie odczuwaj presji, aby spotkać się, zanim będziesz gotowy lub dłużej, niż czujesz się swobodnie – krótka pierwsza randka jest w porządku.

2. Spotkaj się publicznie. Pozostań publicznie.

    Najbezpieczniejszym planem jest spotkanie w miejscu publicznym i pozostanie w miejscu publicznym. Udaj się tam iz powrotem i nie czuj się zmuszany, aby iść do domu ze swoją randką. Jeśli czujesz się gotowy na przejście do prywatnego środowiska, upewnij się, że Twoje oczekiwania odpowiadają terminowi.

3. Poznaj osobę, a nie profil.

    Sposób, w jaki ludzie korzystają z Internetu, nie zawsze jest taki sam. Nie obrażaj się, jeśli twoja randka jest bardziej strzeżona podczas osobistego spotkania. lub jeśli rzeczy nie rozwijają się tak szybko twarzą w twarz.

4. Nie idzie dobrze? Wytłumacz swoje i wyjdź.

    Nie przejmuj się skracaniem randek, jeśli nie chcesz. Nie jesteś nic winien drugiej osobie, bez względu na to, jak długo rozmawiasz lub co zostało zasugerowane.

5. Jeśli zostałeś zgwałcony lub seksualnie napotkany na randkę, pomoc jest dostępna.

    Bez względu na okoliczności, aktywność seksualna wbrew twojej woli jest przestępstwem. Policja i organizacje charytatywne służą pomocą i wsparciem.

 

Unikanie oszustów

Niestety ludzie nie zawsze są tacy, na jakich wyglądają. Witryny randkowe, sieci społecznościowe i inne usługi internetowe są atakowane przez oszustów. Oszuści chcą tylko jednej rzeczy – pieniędzy. Oto kilka przykładów typowych zachowań oszustów, na które należy uważać i zgłaszać:

1. Deklaracje miłości – jeśli ktoś, z kim się kontaktujesz, zaczyna deklarować swoją miłość do ciebie w ciągu kilku tygodni (a nawet dni lub godzin), bądź ostrożny. Musisz poznać kogoś, kto by ich pokochał. Natychmiastowe przesłanie miłości może być kimś, kto próbuje dostać się do twojego życia, być może z niewłaściwych powodów. Zachowaj zdrowy rozsądek i nie bój się porozmawiać z przyjacielem, aby uzyskać drugą opinię.
2. Prośby o pieniądze – to naprawdę powinno wysłać dzwonki alarmowe, niezależnie od tego, w jakiej formie pojawi się prośba. Oszuści będą starali się zdobyć twoją sympatię do opowiadanych przez nich historii.
3. Ktoś oferuje ci pieniądze – Kto rozdaje pieniądze nieznajomym za pośrednictwem serwisu randkowego? To zawsze są oszustwa. To samo dotyczy każdego, kto ma pewność, zdobywaj szybkie schematy. Jedynym, który próbuje szybko się wzbogacić, jest oszust, który szuka danych bankowych lub innych informacji finansowych.
4. Zagrożenia i szantaż – to brzydkie słowa. Ale niektórzy oszuści próbowali zagrozić ludziom pieniędzmi za to, że nie pokazywali zdjęć, materiałów z kamery internetowej ani wiadomości, które udało im się wydostać z użytkowników online.

Porady dotyczące unikania oszustów

– Nigdy nie odpowiadaj na prośbę o pieniądze.
– Nigdy nie podawaj konta bankowego ani innych danych.
– Uważaj na szlochającą historię – ktoś mówi ci, ile chce cię odwiedzić, ale potrzebuje pożyczki, aby zapłacić za bilet / wizy. Lub historie o desperacko chorym członku rodziny, który potrzebuje pomocy w wydatkach medycznych.
– To samo dotyczy fantastycznych zbyt dobrych, aby mogły być prawdziwym biznesem, w którym się znajdują – gdyby tylko mieli jakieś dodatkowe pieniądze z góry… ..
– Uważaj na te profile, które natychmiast szarpią cię za serce – domniemany były żołnierz lub kobieta, lub ci, którzy twierdzą, że niedawno zostali wdowami, aby zdobyć zaufanie i współczucie.
– Nie pozwól, by upływ czasu zmącił twój osąd. Tego rodzaju wysokości mogą wymagać czasu, aby ujawnić się w wiadomościach. Czas, w którym równie dobrze możesz zaufać i docenić relacje z kontaktem online. To nie czyni ich mniej kłamstwem.
– Nasze samo ostrzeżenie dotyczy pilnych próśb o pieniądze potrzebne w krótkim czasie. Ktoś, kto prosi o skorzystanie z usługi przelewu, aby zdobyć pieniądze, nie ma nic dobrego.
– Uważaj na relacje na odległość i za granicą: mogą się zdarzyć, ale jest to mało prawdopodobny sposób, aby związek zaczął się offline, więc bądź ostrożny online.
– Zauważ, że kontakt wydaje się nieaktualny lub nieudolny: osoby oferujące zagraniczne numery do kontaktu, osoby, które wydają się nie wiedzieć o wydarzeniach w Wielkiej Brytanii – wydarzenia, pogoda itp., Ludzie, którzy chcą lub muszą wysyłać wiadomości o niezwykłe godziny.
– Zachowaj ostrożność, jeśli ktoś wydaje się niejasny w komunikacie na temat swoich zainteresowań lub często może powtarzać rzeczy lub wydawać się odłączony. Mogą unikać pytań lub usprawiedliwiać nie spotykanie się lub rozmawianie przez telefon. Ich profil lub komunikacja mogą mieć również dziwną pisownię i gramatykę.
– Nie udostępniaj zdjęć ani informacji o sobie ani innych, które dają komuś jakąkolwiek kontrolę nad tobą. Twoje życie prywatne powinno pozostać prywatne, dopóki nie poznasz kogoś naprawdę dobrze i nie będziesz mógł zacząć z czasem mu ufać.
– Jeśli znajdziesz kogoś, kto próbuje zagrozić Ci pieniędzmi – nie rób tego. Wrócą po więcej. Zgłoś je; jakkolwiek złe może się wtedy wydawać. Policja ma krajowe i lokalne zespoły, które atakują oszustów. Pozwól im cię chronić – i innych.
– Nie bój się pytać przyjaciela – jeśli zaczniesz angażować się w związek online lub osobiście, utrzymanie obiektywności może być trudne. Jeśli kontakt zaczyna się czuć dziwnie, a zwłaszcza gdy pieniądze zostaną zebrane, możesz zapytać przyjaciela lub krewnego, jeśli nie jesteś w miejscu, w którym myślisz, że jest coś do zgłoszenia w serwisie randkowym. Jeśli radzą ci się wycofać … posłuchaj ich.

Toggle Content

REGULAMIN USŁUGI OGŁOSZEŃ

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 5. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
 6. Tryb postępowania reklamacyjnego
 7. Własność intelektualna
 8. Postanowienia końcowe
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Strona www.polakwholandii.nl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.polakwholandii.nl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.polakwholandii.nl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony www.polakwholandii.nl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
   1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
   2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
   3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. DEFINICJE
  1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie www.polakwholandii.nl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
  2. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
  3. USŁUGODAWCA – Kacper Orłowski wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą Polak w Holandii, adres siedziby: millinxstraat, adres do doręczeń: millinxstraat, NIP: 123, REGON: Zuid-Holland, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: [email protected], tel. 12346579.
  4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
  5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
  6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.
 3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
   1. korzystanie z Formularza Kontaktowego,
   2. korzystanie z Newslettera,
  2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
  2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
   1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
   2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
  3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
   1. komputer z dostępem do Internetu,
   2. dostęp do poczty elektronicznej,
   3. przeglądarka internetowa,
   4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
   1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).
   2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
   3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
   4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
  2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
   1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
   2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
   3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
   4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
 7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
  1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.polakwholandii.nl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością www.polakwholandii.nl Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.polakwholandii.nl, bez zgody Usługodawcy.
  2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.polakwholandii.nl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
  2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

Po raz pierwszy sprzedajesz lub kupujesz coś na Polak w Holandii? Nasze siedem środków ostrożności pomoże przygotować cię do pierwszej transakcji!

 1. Upewnij się, że transakcja jest warta twojego czasu.
 2. Zaplanuj szczegóły z góry.
 3. Spotkaj się publicznie i przyprowadź przyjaciela.
 4. Zachowaj bezpieczeństwo, gdy kupujący przyjdzie do twojego domu.
 5. Akceptuj tylko gotówkę.
 6. Zaufaj swojemu instynktowi podczas sprawdzania kupujących.

Stare ubrania, meble, samochody – możesz kupić lub sprzedać prawie wszystko na Polak w Holandii lub innych popularnych stronach, takich jak Facebook Marketplace.

Jeśli słyszałeś niektóre horrory z internetowych sklepów, nie denerwuj się. O ile przestrzegasz środków ostrożności, sprzedaż przedmiotów w Internecie jest świetnym sposobem na usunięcie bałaganu przy jednoczesnym zarabianiu dodatkowych pieniędzy. Oto ważne wskazówki, jak bezpiecznie sprzedawać na Polak w Holandii.

 

Upewnij się, że transakcja jest warta twojego czasu


Sprzedaż na Polak w Holandii wymaga czasu; musisz odpowiedzieć na pytania, spotkać się z potencjalnymi nabywcami i obsłużyć ostateczną transakcję. Prawdopodobnie nie warto inwestowaćć czas, jeśli masz tylko jeden lub dwa niedrogie przedmioty do sprzedania, ale jeśli sprzedajesz duży bilet – na przykład meble, biżuterię lub markowe ubrania – może to być dobry czas.

 

Zaplanuj szczegóły z góry


Nie chcesz, aby spotkanie z nieznajomym poszło na marne, więc ustal cenę sprzedaży, rodzaj płatności, czas i miejsce spotkania oraz wszelkie szczególne okoliczności, takie jak zamiana tytułów, zanim umówisz się na spotkanie osobiście.

 

Spotkaj się publicznie i przyprowadź przyjaciela


Jeśli spotkasz się z osobą z ogłoszenia, aby kupić lub sprzedać mały przedmiot, zabierz ze sobą kumpla i spotkaj się w miejscu publicznym. Wszystkie kawiarnie, centra handlowe, a nawet parking lokalnego posterunku policji. Trzymaj telefon komórkowy pod ręką i włączony podczas spotkania.

 

Zachowaj bezpieczeństwo, gdy kupujący przyjdzie do twojego domu


Jeśli sprzedajesz meble lub inne duże przedmioty, kupujący prawdopodobnie przyjdzie do twojego domu. Użyj tych środków ostrożności, aby transakcja była wygodniejsza.

Uzyskaj pełne imię i nazwisko kupującego oraz numer telefonu komórkowego przed spotkaniem. Wyślij im SMS-a z godzinnym wyprzedzeniem, aby potwierdzić ich przybycie. W ten sposób, jeśli wystąpi problem, masz w telefonie swoje informacje.
Jeśli to możliwe, przenieś przedmiot do garażu lub na podjazd przed spotkaniem. Trzymaj drzwi garażu otwarte podczas spotkania i zamknij wejście do domu.
Miej ze sobą członka rodziny lub przyjaciela.
Spotkaj się w ciągu dnia. Jeśli nie jest to możliwe, pamiętaj, aby włączyć jak najwięcej świateł wokół miejsca, w którym będziesz stać.
Jeśli to ty kupujesz, zabierz ze sobą przyjaciela. Jeśli nie jest to możliwe, upewnij się, że przyjaciel lub członek rodziny wie, dokąd idziesz, z kim się spotykasz i czas spotkania. Nie wchodź do domu sprzedawcy, chyba że jest to absolutnie konieczne, i trzymaj telefon w zasięgu ręki.

 

Akceptuj tylko gotówkę


Jednym z najważniejszych środków ostrożności  jest uważanie na oszustów. W prawie wszystkich przypadkach najlepiej jest przyjmować gotówkę. Czeki osobiste mogą się odbijać, a oszuści mogą sfałszować czeki kasjera i przekazy pieniężne.

Jeśli transakcja dotyczy drogiego przedmiotu, takiego jak samochód, spotkaj się ze sprzedawcą w banku i poproś go, aby wyciągnął i dostarczył czek kasjera natychmiast. Nigdy nie zgadzaj się na przelewanie pieniędzy, przyjmowanie pieniędzy pw przelewie lub przyjmowanie czeków na kwotę przekraczającą cenę zakupu.

 

Zaufaj swojemu instynktowi podczas sprawdzania kupujących


Być może najważniejszym środkiem ostrożności jest to, że nie ma substytutu dla twojej intuicji. Jeśli coś wydaje się zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe, lub po prostu źle się z tym czujesz, posłuchaj tego cichego głosu lub niepokoju. Nie wstydź się odejść od transakcji, która wywołuje czerwone flagi.

Wiedza na temat bezpiecznej sprzedaży na Polak w Holandii sprowadza się do zdrowego rozsądku i ogólnych środków ostrożności. Nie pozwól, aby kilka horrorów odstraszyło cię od tego dość łatwego i lukratywnego sposobu na zarobieniu ekstra pieniędzy.

Toggle Content

REGULAMIN USŁUGI ZATRUDNIEŃ

 

 1. Polak w Holandii jest bezpłatną witryną dla osób poszukujących pracy. Ta witryna może udostępniać pewne oferty pracy, które reklamują oferty pracy i inne treści związane z pracą, w tym linki do zewnętrznych stron internetowych , za pośrednictwem wyników wyszukiwania Polak w Holandii lub w inny sposób za pośrednictwem strony internetowej. Oferty pracy są przygotowywane i oferowane przez podmioty zewnętrzne niezależne od witryny Polak w Holandii. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i rozumie, że witryna Polak w Holandii nie ma kontroli nad treścią ogłoszeń o pracę, linków do lub z ogłoszeń o pracy ani jakichkolwiek warunków, które strony trzecie stosują, gdy Osoba poszukująca pracy złożyła wniosek lub opuściła Witrynę. Na przykład niektóre z tych zewnętrznych stron starają się, aby osoby poszukujące pracy płaciły stawkę za ubieganie się o określony wakat, chociaż Polak w Holandii stara się nie publikować takich ofert pracy na stronie internetowej. Jeśli opuścisz witrynę Polak w Holandii i wybierzesz dostęp do strony internetowej strony trzeciej, akceptujesz warunki nałożone przez tę stronę trzecią. Z wyjątkiem niektórych sponsorowanych, rekomendowanych lub płatnych miejsc docelowych, wolne miejsca pracy w witrynie lub z nią powiązane są indeksowane lub publikowane w sposób zautomatyzowany. Witryna Polak w Holandii nie ma obowiązku sprawdzania wszystkich ogłoszeń o pracę ani dołączania ogłoszenia o pracę do wyników wyszukiwania lub innych ofert i może z dowolnego powodu wykluczyć lub usunąć ogłoszenie o pracę ze strony internetowej. Możemy poprawić lub uzupełnić ofertę pracy lub inne informacje przesłane przez pracodawcę lub innego użytkownika, niepotwierdzone, w tym tożsamość takiego pracodawcy lub innego użytkownika. Polak w Holandii nie ponosi odpowiedzialności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, poprawność, kompletność, legalność, rzetelność lub dostępność oferty pracy, stron firmowych, pytań sprawdzających i odpowiedzi oraz ocen. Ponadto Polak w Holandii może oferować opcje wyszukiwania, aby zawęzić wyniki wyszukiwania ofert pracy według kategorii zatrudnienia (takich jak praca w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin). Takie kategorie są określane przez wityrynę Polak w Holandii niezależnie i całkowicie i nie mogą być bezpośrednim ani faktycznym odzwierciedleniem treści ofert pracy. Rzeczywiście może zmienić układ wolnych miejsc pracy, aby lepiej czytać je na telefonie komórkowym. Chociaż w niektórych przypadkach Polak w Holandii może być wynagradzany przez pracodawców publikujących ogłoszenia o pracę, pozostawiając witrynę Polak w Holandii bezpłatną dla osób poszukujących pracy.

Niestety nie wszystkie oferty pracy są zgodne z prawem. Ludzie pozbawieni skrupułów mogą udawać, że zatrudniają firmy, korzystając z internetowych banków pracy i ogłoszeń, aby skorzystać z naiwnych osób poszukujących pracy. Z tego powodu ważne jest zachowanie ostrożności i zdrowy rozsądek podczas poszukiwania pracy. Postępuj zgodnie z tymi wskazówkami, aby chronić swoją tożsamość, finanse i dobre samopoczucie.

1. Unikaj ofert pracy, które brzmią zbyt dobrze, aby mogły być prawdziwe

Uważaj na ogłoszenia o pracy, które nie wymagają doświadczenia ani umiejętności, ale oferują duże pensje. Jeśli to brzmi zbyt dobrze, aby mogło być prawdziwe, prawdopodobnie tak jest.

 

2. Unikaj nieprofesjonalnych ofert

Brak tytułu zawodowego, brak określonych zadań, częste błędy ortograficzne i błędy gramatyczne mogą być oznaką oszukańczego delegowania. Adresy internetowe z monitem o podanie adresu e-mail w celu przekierowania na stronę firmową i kontaktowe adresy e-mail za pomocą bezpłatnych usług poczty internetowej, takich jak Gmail lub Yahoo, mogą również wskazywać na mniej godną zaufania organizację.

 

3. Uważaj na oferty pracy, które wymagają uiszczenia opłaty

Legalni rekruterzy są opłacani przez pracodawców, a nie osoby poszukujące pracy. Chociaż może być konieczne uiszczenie opłat związkowych lub opłat licencyjnych po nabyciu pracy, nie powinno być żadnych opłat związanych z ubieganiem się o stanowisko. Uważaj również na posty wskazujące opłaty za szkolenie lub materiały szkoleniowe. W takich przypadkach rzadko istnieje szansa na pracę, a raczej organizacja korzysta z systemu ogłoszeń o pracę, aby zareklamować szkolenie zawodowe. Z wyjątkiem niektórych szkoleń wymaganych do uzyskania licencji zawodowej, które są zwykle wypłacane licencjobiorcy, prawowity pracodawca nie powinien pobierać opłat za szkolenie.

 

4. Chroń swoją tożsamość

Nigdy nie ujawniaj swojej daty urodzenia, numeru ubezpieczenia społecznego ani nazwiska panieńskiego matki, dopóki nie otrzymasz oferty pracy. Dane te mogą być wymagane przez potencjalnego pracodawcę w celu przeprowadzenia kontroli przeszłości, ale nie zrobi tego, dopóki nie będzie gotowy do zatrudnienia, podczas gdy oszuści natychmiast zażądają tych informacji, próbując ukraść Twoją tożsamość.

 

5. Uważaj na oszustwa związane z wysyłką pieniędzy

Oszuści często podszywają się pod prawdziwe firmy, wykorzystując w swoich publikacjach prawdziwe nazwisko lub wysyłając niezamówiony e-mail z zaproszeniem do ubiegania się o pracę online. W pewnym momencie „pracodawca” poprosi cię o zdeponowanie czeku na koncie, a następnie przelanie pieniędzy. Mogą nawet poprosić o numer konta bankowego lub pieniądze z góry. Nie podawaj numerów kont bankowych lub PayPal ani informacji o karcie kredytowej. Jeśli otrzymasz czek, nie realizuj go. Legalna firma nigdy nie będzie miała powodu, aby zrealizować czek, a następnie wysłać mu pieniądze.

 

6. Zawsze wykonuj swoje badania

Przeprowadź wyszukiwanie w Google, sprawdź, czy firma istnieje, poszukaj wpisów na blogu zgłaszających niewłaściwe postępowanie lub powiązane oszustwa. Poszukaj prawidłowego bezpośredniego numeru telefonu powiązanego z organizacją, a nie tylko numeru komórki. Sprawdź numer telefonu, szukaj fizycznej lokalizacji, a nie tylko kodu pocztowego. Adresy można zweryfikować za pomocą Google Maps. 

 

7. Uważaj na niechciany kontakt ze strony pracodawcy

Zachowaj ostrożność, publikując swoje CV na internetowej tablicy ofert pracy, która może nieumyślnie ujawnić Twoje dane osobowe. Zwróć uwagę na politykę prywatności witryny, czas, w którym Twoje CV zostanie opublikowane oraz kto będzie miał do niej dostęp. Oszuści pracodawcy często wykorzystują systemy wysyłania CV do identyfikacji swoich ofiar. Nie rozdawaj swojego CV jak cukierków.

 

8. Chroń swoją obecność w sieciach społecznościowych

Zastanów się nad informacjami opublikowanymi przez Ciebie lub na Twój temat na Facebooku, Twitterze, YouTube i Flickr itp. Pomyśl o tym, co Ty lub inni mogą ujawniać i jak te informacje mogą być postrzegane przez potencjalnych pracodawców. Utrzymuj profil prezentujący pozytywne i dokładne treści. Możesz okresowo siebie wygooglować sprawdzać, jakie informacje zostały udostępnione na Twój temat. Podobnie chroń swoich przyjaciół. Nie udostępniaj informacji kontaktowych ani nie publikuj dyskredytujących zdjęć.

 

9. Nie zapewniaj pracodawcom rekomendacji

Nie udostępniaj pracodawcom ani rekruterom rekomendacji znajomych, którzy mogą być zainteresowani możliwością. Jeśli uważasz, że znajomy byłby zainteresowany taką okazją, przekaż imię i nazwisko rekrutera znajomemu, umożliwiając mu skontaktowanie się z pracodawcą, jeśli tak zdecyduje.

 

10. Spotkanie z pracodawcami

Większość rozmów kwalifikacyjnych odbywa się w miejscu prowadzenia działalności lub na terenie kampusu pracodawcy. Niektórzy pracodawcy mogą zaprosić Cię na lunch lub rozmowę kwalifikacyjną podczas kolacji, jednak rzadko jest to pierwszy kontakt z pracodawcą. Nigdy nie zgadzaj się na spotkanie z pracodawcą w prywatnym miejscu zamieszkania. Zgadzaj się na spotkanie z pracodawcą tylko w znanym miejscu publicznym. Jeśli nigdy nie byłeś w sugerowanym miejscu, najpierw to zbadaj. Zawsze dokonuj własnych uzgodnień dotyczących transportu, poinformuj kogoś, gdzie będziesz, i zabierz ze sobą telefon i gotówkę. Jeśli rozmowa kwalifikacyjna nie odbędzie się w miejscu zatrudnienia, poproś o potwierdzenie rozmowy e-mailem i poproś o podanie lokalizacji, godziny, daty i oczekiwań dotyczących rozmowy.

 

11. Zaangażuj się w zachowanie zawodowe

Od pracodawców oczekuje się profesjonalnego postępowania, uczciwego traktowania osób poszukujących pracy oraz przestrzegania równych szans zatrudnienia i zasad akcji afirmatywnej. Uznaj, że flirt, komplementy dotyczące twojej atrakcyjności, sugestywne uwagi lub żarty nie są profesjonalnie akceptowalną częścią procesu rozmowy kwalifikacyjnej.

Jeśli w dowolnym momencie podczas poszukiwania pracy uważasz, że zostałeś poddany niewłaściwemu zachowaniu, zaprzestań wszelkiego kontaktu z pracodawcą i natychmiast zgłoś to zachowanie odpowiednim władzom.

Toggle Content

REGULAMIN USŁUGI DLA FIRM

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 5. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
 6. Tryb postępowania reklamacyjnego
 7. Własność intelektualna
 8. Postanowienia końcowe
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Strona www.polakwholandii.nl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.polakwholandii.nl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.polakwholandii.nl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony www.polakwholandii.nl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
   1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
   2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
   3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. DEFINICJE
  1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie www.polakwholandii.nl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
  2. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
  3. USŁUGODAWCA – Kacper Orłowski wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą Polak w Holandii, adres siedziby: millinxstraat, adres do doręczeń: millinxstraat, NIP: 123, REGON: Zuid-Holland, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: [email protected], tel. 12346579.
  4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
  5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
  6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.
 3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
   1. korzystanie z Formularza Kontaktowego,
   2. korzystanie z Newslettera,
  2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
  2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
   1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
   2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
  3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
   1. komputer z dostępem do Internetu,
   2. dostęp do poczty elektronicznej,
   3. przeglądarka internetowa,
   4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
   1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).
   2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
   3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
   4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
  2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
   1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
   2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
   3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
   4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
 7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
  1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.polakwholandii.nl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością www.polakwholandii.nl Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.polakwholandii.nl, bez zgody Usługodawcy.
  2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.polakwholandii.nl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
  2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
Toggle Content

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.